Voda

Plyn

Kúrenie

Komplexné riešenia pre Vaše stavby a rekonštrukcie

0944 502 720

krajnak100@gmail.com

Ochrana osobných údajov

Ďakujeme Vám za návštevu našej internetovej stránky. Ako návštevník našej webovej stránky, zverujete nám niektoré Vaše osobné údaje. Záležitosť ochrany osobných údajov a ich dôvernosť, Vaše právo na informácie, berieme vážne a preto sa držíme príslušných štátnych i európskych nariadení o ochrane osobných údajov. Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s dobrými mravmi a konáme spôsobom, ktorý neodporuje zákonu. Dbáme na to, aby sme Vaše osobné údaje vždy spracúvali v súlade s príslušnými právnymi predpismi a týmito informáciami. Ako právny základ na ochranu osobných údajov slúži v prvom rade Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej „GDPR“) a zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. a zákon č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách. Najdôležitejšie aspekty nášho spracovania osobných údajov vysvetľujeme nižšie.

Prevádzkovateľom tejto stránky je Peter Krajňák, Žehňa-Dúbrava č.96, 08206 Prešov, IČO: 51581132, DIČ: 1124019545. Sme spracovateľom Vašich osobných údajov, ak ste nám ich poskytli.

1. Získanie, spracovanie a využívanie osobných údajov
Prostredníctvom tejto internetovej stránky sa zhromažďujú predovšetkým osobné údaje, ktoré slúžia pre Vaše informovanie (HÚ SAV poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.), prijatie a vybavenie Vašich požiadaviek, prípadne na spracovanie Vašich otázok a na zlepšenie našej ponuky, služieb pre Vás. Osobné údaje sú podľa Článku 4 odsek 1 nariadenia GDPR (General Data Protection Regulation) akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby. Podľa zákona sa za spracovanie osobných údajov považuje aj to, ak osobné údaje máme k dispozícii, aj keď s nimi ďalej nijako nenakladáme. Napríklad, ak nám napíšete e-mail a my tým pádom máme k dispozícii Vaše meno (či nickname) a e-mailovú adresu.

Medzi informácie, ku ktorým máme prístup patrí:
Vaša IP adresa;
otváraná stránka nášho webu;
kód odpovede http
dátum prístupu a času prístupu;
prenášané množstvo údajov;
identifikácia Vášho prehliadača a Vami používanom operačnom systéme.

2. Za akým účelom spracúvame Vaše osobné údaje?
komunikácia s ľuďmi, ktorí majú záujem o našu činnosť;
správa našej webovej stránky a našich účtov na sociálnych sieťach, s cieľom zobraziť obsah stránky a účtov čo najefektívnejšie, na základe testovaní a analýzy dát;

3. Doba spracovania osobných údajov
Vaše osobné údaje spracúvame iba počas nevyhnutnej doby, pokiaľ trvá účel ich spracovania.

4. Čo sú cookies a ako sa používajú?
Aby sme Vám zabezpečili čo najkomfortnejšiu návštevu našej internetovej stránky, používame pri zobrazení našej ponuky cookies. Pri tzv. cookies sa jedná o malé textové súbory, ktoré sa lokálne ukladajú v medzipamäti internetového prehliadača návštevníka stránky. Upozorňujeme Vás, že niektoré z týchto cookies sa prehrávajú z nášho servera, či servera nášho parnera, do Vášho počítačového systému, pričom sa jedná najmä o takzvané na miesto sa vzťahujúce cookies. Tieto cookies sa vyznačujú tým, že sa po ukončení používania internetového prehliadača automaticky z Vášho počítačového systému vymažú. Iné cookies ostávajú vo Vašom počítačovom systéme a umožňujú nám Váš počítačový systém pri Vašej ďalšej návšteve znova rozpoznať (tzv. dlhodobé cookies). Ďalšie zaznamenávajú ako dlho sa na stránke zdržíte, a ktoré naše stránky si prechádzate. Po určitej dobe sa súbor cookie z prehliadača automaticky odstráni. Cookies používané na našej webovej stránke nám neumožňujú konkrétnu identifikáciu užívateľa stránky. Používanie cookies na účely merania návštevnosti nášho webu považujeme za náš oprávnený záujem. Nasadenie cookies odôvodňujme oprávneným záujmom na základe čl. 6 ods. 1, písm. f) nariadenia o GDPR. Našim oprávneným záujmom je tiež obchodná a marketingová podpora internetovej stránky. Náš oprávnený záujem odvodzujeme z verejnoprospešného účelu našich internetových stránok. Samozrejme, naša webová stránka sa dá používať aj v režime, ktorý nepovoľuje cookies. Ten si môžete nastaviť vo Vašom prehliadači. Ako Váš internetový prehliadač nastaviť tak, aby sa neukladali žiadne cookies (ich využitie zakázať úplne) na pevnom disku resp. aby boli už uložené cookies opäť vymazané sa informujte prostredníctvom funkcie „Pomoc“ vo Vašom internetovom prehliadači alebo u výrobcu softvéru o pokynoch ohľadne zamedzovania a vymazávania cookies. Súbory cookies nezhromažďujú žiadne Vaše osobné údaje (napr. e-mailová adresa, meno, priezvisko), bez týchto súborov však nedokážeme zaistiť plnohodnotnú funkčnosť internetových stránok. V prípade ich blokovania, deaktivácie, môže byť funkčnosť našej stránky obmedzená.

5. Poskytnutie osobných údajov tretí stranám
Na zabezpečenie niektorých aktivít (napríklad na vedenie štatistík, analýza návštevnosti, SEO) používame na to určené produkty a služby ďalších spoločností. Tie sú tzv. sprostredkovateľom a môžu prísť do kontaktu s Vašimi osobnými údajmi. Ide o profesionálne spoločnosti, ktoré ochránia osobné údaje na najvyššej úrovni. Okrem našich sprostredkovateľov môžeme Vaše osobné údaje zverejniť alebo sprístupniť na základe rozhodnutia súdu alebo iných štátnych orgánov oprávnených požadovať ich zverejnenie a/alebo sprístupnenie a na základe resp. v súlade s povinnosťou uloženou príslušnými právnymi predpismi.

6. Skvalitňovanie služieb
Aby bolo možné prispôsobiť našu online ponuku potrebám užívateľa, naša internetová stránka zhromažďuje, pomocou softvéru Google Analytics od spoločnosti Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, dáta o používaní internetovej stránky, pričom sa využívajú cookies. Online marketing nateraz funguje na báze záznamu cookies súborov. Zhromaždené dáta sa vyhodnocujú v anonymnej podobe, vo forme štatistík, za účelom skvalitnenia služieb. IP adresa návštevníka internetovej stránky je taktiež anonymizovaná. Proti tomuto získavaniu a ukladaniu údajov zo strany Google Analytics môžete kedykoľvek s účinnosťou do budúcna vyjadriť svoj nesúhlas.

7. Ustanovenia ochrany údajov pre službu Google Analytics na internetovej stránke
Táto internetová stránka používa Google Analytics, internetovú analytickú službu spoločnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používa tzv. súbory „cookie“, textové (dočasné) súbory, ktoré sa ukladajú v počítači používateľa a prostredníctvom ktorých sa umožňuje analýza používania internetovej stránky. Informácie o používaní tejto internetovej stránky používateľmi vytvorené súborom cookie sa spravidla prenášajú na server Googlu v USA a tam ukladajú. IP adresa sprostredkovaná Vaším prehliadačom v rámci služby Google Analytics sa nespojí s inými údajmi od Googlu. Ukladaniu súborov cookie môžete zabrániť náležitým nastavením softvéru Vášho prehliadača. Okrem toho môžete zaznamenávaniu údajov vytvorených súborom cookie a vzťahujúcich sa na Vaše používanie internetovej stránky (vrátane vašej IP adresy) Googlu, ako aj spracovaniu týchto údajov Googlom zabrániť tak, že si prevezmete a nainštalujete zásuvný modul prehliadača dostupný prostredníctvom nasledujúceho odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Všimnite si, prosím, že použitie zásuvného modulu prehliadača v príslušnom prehliadači aj v príslušnom počítači je obmedzené a po inštalácii nesmie byť deaktivované alebo vymazané, aby sa naďalej zachovalo deaktivovanie služby Google Analytics. Vyhlásenie Googlu o ochrane údajov si môžete pozrieť na stránke http://www.google.com/intl/sk/policies/privacy/. Získavaniu údajov službou Google Analytics môžete tiež zabrániť tak, že kliknete na nasledujúci odkaz https://adssettings.google.com/u/0/authenticated?hl=cs. V tomto prípade sa vo vašom počítači uloží súbor cookie opt-out, ktorý zabráni budúcemu získavaniu vašich údajov pri návšteve tejto internetovej stránky.

8. Zabezpečenie a ochrana Vašich osobných údajov
Osobné údaje, ktorými disponujeme chránime v najväčšej možnej miere pred ich únikom, zneužitím alebo poškodením. Súbory, ktoré obsahujú osobné údaje sú chránené heslom, má k nim prístup obmedzený počet pracovníkov a spolupracovníkov. Uisťujeme Vás, že naši pracovníci a spolupracovníci, ktorí prichádzajú do kontaktu s Vašimi osobnými údajmi sú preškolení o tom, ako zaobchádzať s osobnými údajmi, ako ich chrániť, aby bola zabezpečená ich maximálna ochrana a sú viazaní mlčanlivosťou o osobných údajoch. Tá trvá aj po skončení našej spolupráce. Okrem našich pracovníkov, spolupracovníkov a sprostredkovateľov nemá k Vašim osobným údajom prístup žiadna tretia strana, iba v prípade, že to je nevyhnutné pre naplnenie účelu, pre ktorý ste nám osobné údaje poskytli.

Tieto informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov sú platné od 1.8.2018.